Posted by on Jan 31, 2017 in , , , | 0 comments

Why am I for female priesthood?

Accepting women’s priesthood supports equality between both sexes. It supports equality – not superiority.

We all know how it goes with supremacy in the world and how it turns out (everytime).

Each right human and true Christian knows, that no newborn man is born being more or less. Why, then we later in life, do not longer accept this idea?

Just think about how it must look to the outside world when we, Christians – people that God relies on, do not fight automaticly (and faithfuly) for equality? What an example do we set? What kind of name do we spread about Jesus Christ?
We have yet to facilitate growth of God’s kingdom on earth.

Priesthood for women is not only about equality. It´s about the welfare of the human family as a whole. It´s about spreading the faith and God’s kingdom here, on Earth. It´s about enriching lives of others.

I believe that priesthood is God’s authority and one of the basic privileges that God gave mankind in this world to benefit all faithful. That in His perfect plan He did not intend to include inequality but on the contrary He wanted and wishes to see, as many people helping as many other people as possible – His other children.

I wish to every woman to desire and to decide to experience at least joy stemming from a healing blessing and healing their own child, loved one, spouse, friend even during your stay on this Earth. Desire and use Your right.

To the rest of us I just wish to go back to the roots and support and be faithful to Him, who teaches us Love and Equality.

Why am I for female priesthood?

Because I am for equality and I believe in equivalent God´s Love.
Because I want to see humanity go forward.
Because I wish to see the spread of God’s kingdom here, on Earth.
Because I desire, that women will be more involved.
And because I know, how wonderful it is to baptized or cure someone by a priestly blessing.

I believe women should be ordained.

Previous Profile:

Hi, my name is Martin and I am from Slovak Republic.
I am 20 years old, and in May of this year I will have been a member of the Church for 2 years. I have the Melchizedek priesthood and I am working in the Church as an assistant to the president of the Elders Quorum. I love the Church and I know 1000% that this is the one and only Church of Jesus Christ even if authorities make mistakes sometimes. God is testing us with this but we do not have to afraid because the main leader was and always will be Jesus.

I am currently in Germany, where I have been to several Catholic masses during which even girls were serving. It was a little bit strange for me, but I know it just feels that way because of the society around me. Why should girls not serve everywhere? I know that women can use priesthood power and I believe that they should be ordained. I know that even now husbands can give their wives priesthood powers to participate in ordinances, because the sealing in the temple empowers them to do so.

Having women perform priesthood ordinances is of secondary importance. Women should be ordained to the priesthood primarily because it would help many in the church. Women would be more involved and would be able to bring good ideas to all levels of Church hierarchy. Women had the priesthood in the early church, after the restoration, but then authorities gave it up.

I believe women should be ordained.

SLOVAK:
Prečo som za ženské kňazstvo?

Prijatie ženského kňazstvo podporuje rovnosť medzi oboma pohlaviami. Podporuje rovnosť – nie nadradenosť.

Všetci vieme, ako to s nadradenosťou vo svete chodí a dopadá.

Každý správny človek a pravý kresťan vie, že žiadny človek nie je pri narodení viac alebo menej. Prečo potom v neskoršom veku už neprijímame túto ideu?
Len sa zamyslime, ako to musí vyzerať v okolitom svete pokiaľ my, kresťania – ľudia, na ktorých Boh spolieha, nebojujeme automaticky (a verne) za rovnoprávnosť? Aký príklad tým dávame? Aké meno to o Ježišovi šírime?
Máme predsa pomáhať rastu Božieho kráľovstva na Zemi.

Kňazstvo pre ženy sa netýka len rovnosti. Ide o blaho ľudskej rodiny ako celku. O šírenie viery a Božieho kráľovstva tu, na Zemi. O obohacovanie životov ostatných.
Som presvedčený, že kňazstvo je božia právomoc a jeden zo základných darov a výsad, ktorú dal Boh ľuďom na tomto svete k úžitku pre všetkých verných. Že v Jeho dokonalom pláne nezamýšľal nerovnosť ale naopak chcel a túži, aby čo najviac ľudí pomohlo čo najviac ľuďom –Jeho ďalším deťom.

Prajem každej žene, aby túžila a rozhodla sa zakúsiť minimálne radosť prameniacu z uzdravujúceho požehnania a uzdravenia vlastného dieťaťa, blízkeho, manžela, priateľa ešte počas Vášho pobytu na tejto Zemi. Túžte a využite svoje právo J

Nám ostatným len prajem, aby sme sa vrátili ku koreňom a podporovali a boli verní Tomu, kto nás učí Láske a Rovnosti.

Prečo som za ženské kňazstvo?

Pretože som za rovnosť a verím v rovnocennú Božiu Lásku.
Pretože chcem, aby ľudstvo napredovalo.
Pretože si prajem vidieť šírenie Božieho kráľovstva tu, na Zemi.
Pretože túžim, aby sa ženy viac zapojili.
A pretože viem, aké úžasné je pokrstiť alebo vyliečiť niekoho kňazským požehnaním J

OLD PROFILE:

Môj starý profil, stiahnutý kvôli Obdarovaniu:

Ahoj! Volám sa Martin a som zo Slovenskej republiky.

Mám 20 rokov a v máji budem členom už 2 roky. Mám
Melchizedekove kňazstvo a v Cirkvi pomáham ako asistent prezidenta
Kvóra Starších. Milujem Cirkev a viem na 1000%, že je pravou Cirkvou
Ježiša Krista aj napriek tomu že vedúci niekedy robia chyby. Boh nás tým skúša
ale nemusíme sa báť, pretože hlavným vedúcim je a vždy bude Ježiš 🙂

Som akurát v Nemecku a bol som tu na niekoľkých katolíckych omšiach
na ktorých miništrovali aj dievčatá. Prišlo mi to trošku divné ale len kvôli
tomu, že som tak nastavený spoločnosťou. Prečo by to ale nemohli robiť a všade?

Viem že ženy môžu používať kňazskú moc a verím že by mali byť vysväcované.
Viem že aj v dnešnej dobe môžu manželia predať svojej spečatenej manželke kňazskú
moc pre spoluúčasť na kňazských obradoch.

Keby ženy získajú kňazstvo tak samotné používanie ich kňazstva pri
obradoch by bolo pre Cirkev až sekundárne – kňazstvo pre ženy by hlavne pomohlo
Cirkvi ako organizácii – ženy by boli viac zapájané a mohli by takto
prinášať dobré nápady na všetkých úrovniach cirkevnej hierarchie.
Táto praktika bola v prvotnej Cirkvi; kňazstvo mali ženy aj na
začiatku histórie znovuzriadenej Cirkvi ale potom sa od toho upustilo – bolo
to, nie je to zakázané a môže sa to – to sú fakty 🙂 Už to stačí len oficiálne
oznámiť členom.