Posted by on Jul 2, 2014 in , , , | 0 comments

Hi, ang pangalan ko ay Sylvia. Pinanganak ako sa Pilipinas pero lumaki ako sa California. Katoliko ako hanggang sumapi ako sa LDS Church noon 27 ako. Nangyari ito pagkatapos ko nang maging Peace Corps volunteer sa Cameroon at bago kong nagumpisa sa graduate school sa international relations. Ngayon, nagtatrabaho ako para sa pagkakapantay-pantay ng mga kasarian at mga karapatan ng kababaihan sa agrikultura ng mga developing countries. Muslim ang aking asawa, taga-Morocco, at sinusuportahan niya ng aking mga gawain sa simbahan, pati ang gawain feminist. Mayroon kami isang anak na lalaki at nakatira kami sa Washington DC, isang lungsod talagang international. In many ways, nirerepresent nang pamilya namin ang mga trends ngayon sa LDS Church.

Nag-join ako sa LDS Church dahil nakita ko nang mayroon doon leadership roles ang mga babae. Hindi katulad sa Katolisismo. Naiintindihan ko ngayon na itong potensyal ay hindi pa naaatupad. Sinusuportahan ko ang Ordain Women dahil nakikita ko sa templo at sa simula ng LDS Church ang pangharap at saka ang pagkatupad ng tunay na kapantay-pantayan ng mga lalaki at mga babae. Sinusuportahan ko ang Ordain Women dahil nakikita ko na maraming babae sa Church ay matalino at masigasig ngunit yung talento nila ay hindi naman nagagamit at hindi inaappreciate nang nararapat. Sinusuportahan ko ang Ordain Women dahil nakikita ko maraming lalaki nahihirapan sa trabahong administratibo, at kaya wala silang oras para sa kanilang pamilya. Sinusuportahan ko ang Ordain Women dahil noong nakatira ako sa ibang bansa, hindi ako noong puwede nang makatangap ng ordinances kung walang LDS Church doon. Sinusuportahan ko ang Ordain Women dahil mahirap tanggapin ang pagkakaibahan nang mga prinsipyo na gusto kong makita sa hanapbuhay ko at yung mga mensahe at kaugalian na nakikita ko sa simbahan.

Naniniwala ako na ang Simbahan dapat mag-orden ng mga babe.

Translation in English:

Hi, my name is Sylvia. My family is from the Philippines and I grew up Catholic in California. I joined the Church at the age of 27, after serving as a Peace Corps volunteer in Cameroon and before starting graduate school in international relations. I work for gender equality and women’s empowerment in agriculture in developing countries. My husband is a Moroccan Muslim and has enthusiastically supported my church life, including feminist activities. We are raising our son in the international capitol of Washington DC. In many ways we represent the current demographic trends in the Church.

I joined the Church because I saw the active roles of women in Church leadership compared to the Catholic Church, and I understand now that the potential is barely realized. I support Ordain Women because I see in the temple and in early Church history the promise and reality of full equality for men and women. I support Ordain Women because I see many bright, energetic women whose talents are under-utilized and under-appreciated. I support Ordain Women because I see many faithful men burdened by onerous administrative duties and unable to spend time with their families as a result. I support Ordain Women because as a single Mormon sister overseas I was unable to benefit from Church ordinances if a Church unit did not exist. I support Ordain Women because it is difficult for me to reconcile the principles that I work for in my every day job with the messages and practices I witness on Sundays.

I believe women should be ordained.